ספר נהלים

 • דרכו של חשמביר
  חשמבירים
 • תאריך: 12 ביולי 2015
  הסדנא תפעל על פי מתווה דרכו של חשמביר המגדיר את הדרך להתפתחות חשמביר משלב הרעיון ועד לתפעול שוטף, התנאים למעבר בין השלבים והשירותים והמשאבים הניתנים על ידי הסדנא בכל שלב.
 • גיבוי משפטי לחשמבירים של הסדנא
  חשמביר, משפטי
 • תאריך: 26 ביוני 2014
  הרינו לאשר כי פרויקט X הוא פרויקט רשמי של הסדנא לידע ציבורי, וכי הסדנא תשא בכל הוצאה הנובעת מהפרויקט ואושרה על ידי הסדנא, וזאת כל עוד בעלי התפקידים ו\או המתנדבים בפרויקט לא הפרו את הוראות הסדנא, את דיני מדינת ישראל או זכויותיהם של צדדים כלש...
 • מורשי החתימה בעמותה
 • תאריך: 27 בנובמבר 2013
  מורשי החתימה יהיו חברי הועד והמנכ"ל. חתימתם של כל זוג מבין מורשי החתימה, בצירוף חותמת העמותה תחייב את העמותה.